ПрАТ "Рівнеліфт"

Код за ЄДРПОУ: 05523808
Телефон: (0362) 5-51-31
e-mail: rivne_lift@emitent.net.ua
Юридична адреса: 33005, м. Рівне, вул. Боярка, 40А
 
Дата розміщення: 18.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 05.04.2016
Кворум зборів** 100
Опис До порядку денного зборiв включено питання: 1.Обрання лiчильної комiсiї по пiдрахунку голосiв загальних зборiв акцiонерiв. . 2.Вибори голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 3.Звiт Голови правлiння. 4.Звiт ревiзiйної комiсiї. 5.Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi. 6.Порядок розподiлу прибутку або покриття збиткiв Товариства за 2015 рiк. 7.Обрання членiв наглядової ради. Пропозицiй щодо перелiку питань до порядку денного не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: По 1 питанню порядку денного вирiшили обрати головою лiчильної комiсiї Жука Г.П., членом комiсiї Шеремета В.А. Голосували: "за" - одноголосно. По 2 питання порядку денного вирiшили обрати головою зборiв Варжеля В.М., секретарем зборiв Голубовського В.М. Голосували: "за" - одноголосно. По 3 питаннi порядку денного вирiшили звiт Голови правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк затвердити. Голосували: "за" - одноголосно. По 4 питанню порядку денного вирiшили звiт ревiзiйної комiсiї затвердити. Голосували: "за" - одноголосно. По 5 питанню порядку денного вирiшили затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства. Голосували: "за" - одноголосно. По 6 питанню порядку денного вирiшили вiдрахування у резервний капiтал не проводити. Голосували: "за" - одноголосно. По 7 питанню порядку денного вирiшили обрати головою наглядової ради Коваля М.В. Членами наглядової ради обрати Нечипорука А.I та Якимчука В.Д. Голосували: "за" - одноголосно. Позачергs збори акцiонерiв у ПрАТ "Рiвнелiфт" не скликалися i не проводилися.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.