ПрАТ "Рівнеліфт"

Код за ЄДРПОУ: 05523808
Телефон: (0362) 5-51-31
e-mail: rivne_lift@emitent.net.ua
Юридична адреса: 33005, м. Рівне, вул. Боярка, 40А
 
Дата розміщення: 18.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 316 278 0 0 316 278
будівлі та споруди 268 252 0 0 268 252
машини та обладнання 19 15 0 0 19 15
транспортні засоби 25 11 0 0 25 11
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 4 0 0 0 4 0
2. Невиробничого призначення: 459 459 0 0 459 459
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 459 459 0 0 459 459
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 775 737 0 0 775 737
Опис Основнi засоби використовуються повнiстю до повного фiзичного або морального зносу. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає 1632 тис. грн. в тому числi по групах:будiвлi i споруди - 803 тис. грн.; машини i обладнання - 161 тис. грн.; земельні ділянки - 459 тис.грн.; транспортні засоби - 129 тис. грн.; iншi- 80 тис. грн. Умови користування основними засобами - звичайнi, сума нарахованого зносу складає 895 тис. грн., ступiнь зносу на 31.12.2016р.-54,8% ступiнь використання -100%, суттєвих змiн у вартостi основних засобiв немає, обмежень на їх використання немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 3290 3258
Статутний капітал (тис.грн.) 258 258
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 258 258
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(3290.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(258.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу на початок 2016 рокувiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 2016 року.