ПрАТ "Рівнеліфт"

Код за ЄДРПОУ: 05523808
Телефон: (0362) 5-51-31
e-mail: rivne_lift@emitent.net.ua
Юридична адреса: 33005, м. Рівне, вул. Боярка, 40А
 
Дата розміщення: 18.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Варжель Володимир Микитович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Рівнеліфт"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 05523808
4. Місцезнаходження УКРАЇНА, 33005, Рівненська область, -, м.Рiвне, вул. Боярка,40а
5. Міжміський код, телефон та факс (0362) 64-03-27, (0362)62-85-30
6. Електронна поштова адреса rivne_lift@emitent.net.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

д/н, Вiдомостi НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.rivnelift.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)