ПрАТ "Рівнеліфт"

Код за ЄДРПОУ: 05523808
Телефон: (0362) 5-51-31
e-mail: rivne_lift@emitent.net.ua
Юридична адреса: 33005, м. Рівне, вул. Боярка, 40А
 
Дата розміщення: 04.03.2016

Річний звіт за 2015 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 556 316 0 0 556 316
будівлі та споруди 284 268 0 0 284 268
машини та обладнання 25 19 0 0 25 19
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 247 29 0 0 247 29
2. Невиробничого призначення: 459 459 0 0 459 459
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 459 459 0 0 459 459
Усього 1015 775 0 0 1015 775
Опис Основнi засоби використовуються повнiстю до повного фiзичного або морального зносу. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає 1658 тис. грн. в тому числi по групах: - будiвлi i споруди - 807 тис. грн.; - машини i обладнання - 139 тис. грн.; - iншi - 712 тис. грн. ______________________________________ Всього: - 1658 тис. грн. Умови користування основними засобами - звичайнi, ступiнь їх зносу на 31.12.2015р. - 53,26% ступiнь використання -100%, суттєвих змiн у вартостi основних засобiв немає, обмежень на їх використання немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 3258 3302
Статутний капітал (тис.грн.) 258 258
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 258 258
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(3258.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(258.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу на початок 2015 року вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 2015 року.