ПрАТ "Рівнеліфт"

Код за ЄДРПОУ: 05523808
Телефон: (0362) 5-51-31
e-mail: rivne_lift@emitent.net.ua
Юридична адреса: 33005, м. Рівне, вул. Боярка, 40А
 

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 08.04.2014
Кворум зборів** 86.87
Опис До порядку денного зборiв включено питання: 1.Вибори голови та секретаря загальних . 2.Обрання лiчильної комiсiї по пiдрахунку голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв. 3.Звiт Голови правлiння. 4.Звiт ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки дiяльностi Товариства у 2013 роцi. 5.Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. 6.Порядок розподiлу прибутку або покриття збиткiв Товариства за 2013 рiк. Перелiк питань порядку денного затвержувався виконавчим органом. Пропозицiй щодо перелiку питань до порядку денного не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: По 1 питанню порядку денного вирiшили обрати головою зборiв Варжеля Володимира Микитовича; секретарем зборiв Голубовського Вiталiя Миколайовича. Голосували: "за" - одноголосно. По 2 питання порядку денного вирiшили обрати головою комiсiї Жука Георгiя Петровича; членом комiсiї Шеремет Василя Авксентiйовича Голосували: "за" - одноголосно. По 3 питаннi порядку денного вирiшили звiт Голови правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2013 рiк затвердити. Голосували: "за" - одноголосно. По 4 питанню порядку денного вирiшили звiт ревiзiйної комiсiї затвердити. Голосували: "за" - одноголосно. По 5 питанню порядку денного вирiшили затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства. Голосували: "за" - одноголосно. По 6 питанню порядку денного вирiшили вiдрахувати iз чистого прибутку Товариства у резервний капiтал 3800 грн. Голосували: "за" - одноголосно. Позачергови зборiв акцiонерiв у Товариствi не скликалися i не проводилися.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.