ПрАТ "Рівнеліфт"

Код за ЄДРПОУ: 05523808
Телефон: (0362) 5-51-31
e-mail: rivne_lift@emitent.net.ua
Юридична адреса: 33005, м. Рівне, вул. Боярка, 40А
 

Річний звіт за 2014 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 634 556 0 0 634 556
будівлі та споруди 300 284 0 0 300 284
машини та обладнання 15 25 0 0 15 25
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 319 247 0 0 319 247
2. Невиробничого призначення: 459 459 0 0 459 459
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 459 459 0 0 459 459
Усього 1093 1015 0 0 1093 1015
Опис Основнi засоби використовуються повнiстю до повного фiзичного або морального зносу. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає 1961 тис. грн. в тому числi по групах: - будiвлi i споруди - 807 тис. грн.; - машини i обладнання - 436 тис. грн.; - iншi - 718 тис. грн. ______________________________________ Всього: - 1961 тис. грн. Умови користування основними засобами - звичайнi, ступiнь їх зносу на 31.12.2014р. - 48,24% ступiнь використання -100%, суттєвих змiн у вартостi основних засобiв немає, обмежень на їх використання немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 3302 3849
Статутний капітал (тис.грн.) 258 258
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 258 258
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(3302.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(258.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу на початок 2014 року вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 2014 року.