ПрАТ "Рівнеліфт"

Код за ЄДРПОУ: 05523808
Телефон: (0362) 5-51-31
e-mail: rivne_lift@emitent.net.ua
Юридична адреса: 33005, м. Рівне, вул. Боярка, 40А
 

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 09.04.2013
Кворум зборів** 86.87
Опис До порядку денного зборiв включено питання: 1.Вибори голови та секретаря загальних . 2.Обрання лiчильної комiсiї по пiдрахунку голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв. 3.Звiт Голови правлiння. 4.Звiт ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки дiяльностi Товариства у 2012 роцi. 5.Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. 6.Обрання членiв наглядової ради. 7.Порядок розподiлу прибуткiв. Перелiк питань порядку денного затвержувався виконавчим органом. Пропозицiй щодо перелiку питань до порядку денного не було. Результати розгляду питань порядку денного: По 1 питанню порядку денного вирiшили обрати головою зборiв Варжеля Володимира Микитовича; секретарем зборiв Голубовського Вiталiя Миколайовича. Голосували: "за" - одноголосно. По 2 питання порядку денного вирiшили обрати головою комiсiї Жука Георгiя Петровича; членом комiсiї Шеремет Василя Авксентiйовича Голосували: "за" - одноголосно. По 3 питаннi порядку денного вирiшили звiт Голови правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2012 рiк затвердити. Голосували: "за" - одноголосно. По 4 питанню порядку денного вирiшили звiт ревiзiйної комiсiї затвердити. Голосували: "за" - одноголосно. По 5 питанню порядку денного вирiшили затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства. Голосували: "за" - одноголосно. По 6 питанню порядку денного вирiшили обрати членами наглядової ради Коваля М.В., Якимчука В.Д., Нечипорук А.I. Голосували: "за" - одноголосно. По 7 питанню порядку денного вирiшили вiдрахувати iз чистого прибутку товариства у резервний капiтал 39520 грн. Позачергови зборiв акцiонерiв у Товариство не скликалися i не проводилися.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.