ПрАТ "Рівнеліфт"

Код за ЄДРПОУ: 05523808
Телефон: (0362) 5-51-31
e-mail: rivne_lift@emitent.net.ua
Юридична адреса: 33005, м. Рівне, вул. Боярка, 40А
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Рівнеліфт" за ЄДРПОУ 05523808
Територія   за КОАТУУ 5610100000
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності Електромонтажні роботи за КВЕД 43.21
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 8486 7870
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 176 121
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (3181) (3006)
Авансів 095 (0) (0)
Повернення авансів 100 (0) (0)
Працівникам 105 (2334) (2111)
Витрат на відрядження 110 (125) (4)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (1063) (829)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (210) (110)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (1245) (1101)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (28) (28)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (374) (544)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 102 258
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 102 258
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 0 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (0) (0)
необоротних активів 250 (97) (10)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -97 -10
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -97 -10
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (50) (50)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -50 -50
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -50 -50
Чистий рух коштів за звітний період 400 -45 198
Залишок коштів на початок року 410 252 54
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 207 252

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Варжель Володимир Микитович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Закалевич Ольга Анатолївна