ПрАТ "Рівнеліфт"

Код за ЄДРПОУ: 05523808
Телефон: (0362) 5-51-31
e-mail: rivne_lift@emitent.net.ua
Юридична адреса: 33005, м. Рівне, вул. Боярка, 40А
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 11.04.2012
Кворум зборів** 87.1
Опис До порядку денного зборiв включено питання: 1.Звiт Голови правлiння. 2.Звiт ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки дiяльностi Товариства у 2011 роцi. 3.Звтвердження рiчної фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. 4.Внесення змiн до Статуту та затвердження Статуту в новiй редакцiї. Пропозицiй щодо перелiку питань до порядку денного не було. По 1 питанню порядку денного вирiшили звiт Голови правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2011 рiк затвердити. Голосували: "за" - одноголосно. По 2 питання порядку денного вирiшили ззвiт Ревiзiйної комiсiї затвердити. Голосували: "за" - одноголосно. По 3 питаннi порядку денного вирiшили затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства, дивiденди за 2011 рiк, у зв'язку зi скрутним фiнансовим станом Товариства не нараховувати i не виплачувати.. Голосували: "за" - одноголосно. Позачергови зборiв акцiонерiв у Товариство не скликалися i не проводилися.