ПрАТ "Рівнеліфт"

Код за ЄДРПОУ: 05523808
Телефон: (0362) 5-51-31
e-mail: rivne_lift@emitent.net.ua
Юридична адреса: 33005, м. Рівне, вул. Боярка, 40А
 

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Варжель Володимир Микитович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 631201, 29.10.1999, Рiвненським МВ УМВСУ
6.1.4. Рік народження** 1954
6.1.5. Освіта** середня-спецiальна, Могилiв-Подiльський монтажний технiкум
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 26
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДСРБУ "Рiвнелiфт", начальник
6.1.8. Опис Повноваження та обов"язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту. Оплата згiдно зi штатним розкладом. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посади на iнших пiдпрємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа займала свою посаду протягом всього звiтного перiоду. Загальний стаж роботи 42 рокiв, стаж керiвної роботи 26 рокiв. Попереднi посади: 1.Електромонтажник СУ - 469 тресту "Електромонтаж" 2.Начальник ДСРБУ "Рiвнелiфт"


6.1.1. Посада Член правлiння - заст. голови правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пасiчнюк Андрiй Антонович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 456094, 25.08.1998, Рiвненським МУУМВСУ
6.1.4. Рік народження** 1957
6.1.5. Освіта** вища, УIIВГ
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДСРБУ "Рiвнелiфт", начальник дiльницi
6.1.8. Опис Повноваження та обов"язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту. Оплата згiдно зi штатним розкладом. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посади на iнших пiдпрємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа займала свою посаду протягом всього звiтного перiоду. Загальний стаж роботи 36 рокiв, стаж керiвної роботи 19 рокiв. Попереднi посади: 1.Ст. iнженер-будiвельник iзяславського мiжколгоспного вiддiлу капiтального будiвництва. 2.Начальник дiльницi ДРСБУ "Рiвнелiфт"


6.1.1. Посада Член правлiння- начальник ВТВ
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Закотiй Микола Григорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 292983, 28.11.1997, Рiвненським МВ УМВС
6.1.4. Рік народження** 1958
6.1.5. Освіта** середня-спецiальна, РСГТ
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** "Комуненергiя", майстер
6.1.8. Опис Повноваження та обов"язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту. Оплата згiдно зi штатним розкладом. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посади на iнших пiдпрємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Акцiями товариства не володiє.Посадова особа займала свою посаду протягом всього звiтного перiоду. Загальний стаж роботи 37 рокiв, стаж керiвної роботи 9 рокiв. Попереднi посади: 1.Майстер КТП "Комуненергiя" 2. Начальник ВТВ ЖКП "Захiдне" 3.Головний iнженер ЖЕК №7 4.Начальник ЖЕК №7 5.Майстер "Комуненергiя"


6.1.1. Посада Член правлiння - начальник ПЕВ
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пудловський Юрiй Вiкторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 503768, 16.12.1998, Рiвненським МУУМВС
6.1.4. Рік народження** 1962
6.1.5. Освіта** вища, УIIВГ
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДСРБУ "Рiвнелiфт", економiст
6.1.8. Опис Повноваження та обов"язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту. Оплата згiдно зi штатним розкладом. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посади на iнших пiдпрємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа займала свою посаду протягом всього звiтного перiоду. Загальний стаж роботи 33 роки, стаж керiвної роботи 19 рокiв. Попереднi посади: 1.Економiст ДРСБУ "Рiвнелiфт"


6.1.1. Посада Голова ревiзiйної комiсiї- електромеханiк
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кашперський Олександр Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 458318, 18.08.1998, Гощанським РВ УМВСУ
6.1.4. Рік народження** 1970
6.1.5. Освіта** вища, УДВТП
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДСРБУ "Рiвнелiфт", електромеханiк
6.1.8. Опис Повноваження та обов"язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту. Оплата згiдно зi штатним розкладом. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посади на iнших пiдпрємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Посадова особа займала свою посаду протягом всього звiтного перiоду. Загальний стаж роботи 26 рокiв, стаж керiвної роботи 9 рокiв. Попереднi посади: 1.Електромеханiк ДРСБУ "Рiвнелiфт"


6.1.1. Посада Голова наглядової ради - нач.гаража
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Коваль Микола Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 555437, 05.03.1999, Рiвненським МУУМВС
6.1.4. Рік народження** 1959
6.1.5. Освіта** вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДСРБУ "Рiвнелiфт", механiк по трансорту
6.1.8. Опис Повноваження та обов"язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту. Оплата згiдно зi штатним розкладом. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посади на iнших пiдпрємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа займала свою посаду протягом всього звiтного перiоду. Загальний стаж роботи 37 рокiв, стаж керiвної роботи 13 рокiв. Попереднi посади: 1.Водiй САТП "Укрлiфт" 2.Водiй СРБУ "Львiвлiфт" 3.Водiй "Мiськсвiтло" м.Рiвне 4.Механiк по транспорту ДРСБУ "Рiвнелiфт" Акцiями товариства не володiє. На найближчих загальних зборах акцiонерiв товариство зобо'язується привести у вiдповiднiсть склад наглядової ради до вимог чинного Законодавства.


6.1.1. Посада Член наглядової ради - водiй
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нечипорук Антон Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 597391, 01.06.1999, Рiвненським МУУМВС
6.1.4. Рік народження** 1959
6.1.5. Освіта** середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДРСБУ "Рiвнелiфт", водiй
6.1.8. Опис Повноваження та обов"язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту. Оплата згiдно зi штатним розкладом. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посади на iнших пiдпрємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа займала свою посаду протягом всього звiтного перiоду. Загальний стаж роботи 37 рокiв, стаж керiвної роботи 9 рокiв. Попереднi посади: 1.Водiй САТП "Укрлiфт" 2.Водiй АТП 15654 3.Водiй ДРСБУ "Рiвнелiфт" Акцiями товариства не володiє. На найближчих загальних зборах акцiонерiв товариство зобо'язується привести у вiдповiднiсть склад наглядової ради до вимог чинного Законодавства.


6.1.1. Посада Член наглядової ради - водiй
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Якимчук Василь Дмитрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 699722, 29.03.2000, Рiвненським МУУМВС
6.1.4. Рік народження** 1962
6.1.5. Освіта** середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДСРБУ "Рiвнелiфт", водiй
6.1.8. Опис Повноваження та обов"язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту. Оплата згiдно зi штатним розкладом. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посади на iнших пiдпрємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Посадова особа займала свою посаду протягом всього звiтного перiоду. Загальний стаж роботи 33 роки, стаж керiвної роботи 9 рокiв. Попереднi посади: 1.Водiй САТП "Укрлiфт" 2.Водiй ДСРБУ "Рiвнелiфт" На кiнець звiтного перiоду акцiями товариства не володiє. На найближчих загальних зборах акцiонерiв товариство зобо'язується привести у вiдповiднiсть склад наглядової ради до вимог чинного Законодавства.


6.1.1. Посада Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Закалевич Ольга Анатолiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 505651, 28.12.1998, Рiвненським МУУМВС
6.1.4. Рік народження** 1973
6.1.5. Освіта** вища, НУВГП
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Рiвнелiфт", бухгалтер
6.1.8. Опис Повноваження та обов"язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту. Оплата згiдно зi штатним розкладом. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посади на iнших пiдпрємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа займала свою посаду протягом всього звiтного перiоду. Загальний стаж роботи 21 рiк, стаж керiвної роботи 11 рокiв. Попереднi посади: 1.Бухгалтер ТЗОВ "Орбiта" 2.Бухгалтер-касир МП "Струмочок" 3.Бухгалтер ВАТ "Рiвнелiфт"


6.1.1. Посада Член ревiзiйної комiсiї - електромеханiк
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Голубовський Вiталiй Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 859761, 21.11.2001, Рiвненським МВ УМВС
6.1.4. Рік народження** 1969
6.1.5. Освіта** середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Електромеханiк в ДСРБУ "Рiвнелiфт"
6.1.8. Опис Повноваження та обов"язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту. Оплата згiдно зi штатним розкладом. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посади на iнших пiдпрємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа займала свою посаду протягом всього звiтного перiоду. Загальний стаж роботи 25 рокiв, стаж керiвної роботи 9 рокiв. Попереднi посади: 1.Електромеханiк ДСРРБУ "Рiвнелiфт"


6.1.1. Посада Член ревiзiйної комiсiї- електромеханiк
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ващук Раїса Павлiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 133772, 04.10.1996, Рiвненським МВ УМВС
6.1.4. Рік народження** 1959
6.1.5. Освіта** середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Електромеханiк в ДСРБУ "Рiвнелфт"
6.1.8. Опис Повноваження та обов"язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту. Оплата згiдно зi штатним розкладом. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посади на iнших пiдпрємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа займала свою посаду протягом всього звiтного перiоду. Загальний стаж роботи 36 рокiв, стаж керiвної роботи 9 рокiв. Попереднi посади: 1.Робiтниця Рiвненського ДБК 2.Електромеханiк ДСРБУ "Рiвнелiфт"


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова правлiнняВаржель Володимир МикитовичСР, 631201, 29.10.1999, Рiвненським МВ УМВС16.07.199788208185.46070912882081000
Голова ревiзiйної комiсiїКашперський Олександр ВасильовичСР, 458318, 18.08.1998, Гощанським РВ УМВС14.07.199741000.397229854100000
Член ревiзiйної комiсiїГолубовський Вiталiй МиколайовичСР, 859761, 21.11.2001, Рiвненським МВ УМВС15.07.199752200.505741425220000
Член ревiзiйної комiсiїВащук Раїса ПавлiвнаСР, 133772, 04.10.1996, Рiвне МВ УМВС21.03.200132600.315846183260000
Усього 894661 86.67952658 894661 0 0 0