ПрАТ "Рівнеліфт"

Код за ЄДРПОУ: 05523808
Телефон: (0362) 5-51-31
e-mail: rivne_lift@emitent.net.ua
Юридична адреса: 33005, м. Рівне, вул. Боярка, 40А
 

Річний звіт за 2012 рік

16. Відомості про аудиторський висновок

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Украудит - Рівне" ЄДРПОУ 35440568 вул. Відінська, буд.25, к.50, м.Рівне, 33018, електронна адреса: audit-rivne@ukr.net тел. 8(0362)26-14-05 Свідоцтво про державну реєстрацію серія АОО № 815231 Свідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4065 від 15.11.2007 року ______________________________________________________ Висновок незалежного аудитора про фінансову звітність приватного акціонерного товариства "Рівнеліфт" за 2012 рік Адресат: - управлінський персонал ПрАТ "Рівнеліфт" - акціонери ПрАТ "Рівнеліфт" - НКЦПФР (у складі регулярної інформації емітента) Основні відомості про емітента Свідоцтво про державну реєстрацію серії АОО № 231089 відкритого акціонерного товариства "Рівнеліфт" видане виконавчим комітетом Рівненської міської Ради 04.01.1997 р. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" внесено зміни до найменування "Підприємства": приватне акціонерне товариство "Рівнеліфт". Свідоцтво про державну реєстрацію серії АО1 № 539770 приватного акціонерного товариства "Рівнеліфт" видане виконавчим комітетом Рівненської міської Ради . Дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію 16.12.2010 р. Юридична та фактична адреса товариства: 33000, м. Рівне, вул. Боярка, 40А. Код ЄДРПОУ - 05523808 Предметом діяльності приватного акціонерного товариства "Рівнеліфт" є обслуговування ліфтів. Відповідальними за фінансово-господарську діяльність за відповідний період були: - з правом першого підпису - голова правління Варжель В.М.; - з правом другого підпису - головний бухгалтер Закалевич О.А. Опис аудиторської перевірки Аудиторською фірмою "Украудит - Рівне" проведена аудиторська перевірка фінансових звітів приватного акціонерного товариства "Рівнеліфт" (надалі "Підприємство"), а саме: - Баланс станом на 31.12.2012 року; - Звіт про фінансові результати за 2012 рік; - Звіт про власний капітал за 2012 рік; - Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік; - Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік. Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародних стандартів аудиту 700, 705, 706, 720, Рішення ДКЦПФР від 29.09.2011 року № 1360 та інших законодавчих актів України. Аудиторську перевірку проведено згідно з МСА, які зобов'язують аудитора дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і повноти розкриття інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю "Підприємства", що стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам. Аудит включає також оцінку відповідності діючої на "Підприємстві" облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та відповідності використання припущення про безперервність діяльності при підготовці фінансових звітів, загального подання фінансової звітності. Обсяг аудиторської перевірки включає перевірку в повному об'ємі даних синтетичного обліку та первинної облікової документації за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року за репрезентативною вибіркою не менше 10 відсотків від загальної кількості первинних документів. Під час перевірки бралися до уваги тільки суттєві помилки. Під час аудиту отримані аудиторські докази в результаті поєднання тестів системи контролю та процедур перевірки на суттєвість. Аудит охоплював оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку згідно з П(С)БО і суттєвих попередніх оцінок, здійснених керівництвом "Підприємства", а також оцінку загального подання фінансових звітів. Важливими аспектами облікової політики "Підприємства", обраної в 2012 році є: - Основними засобами визнається актив, якщо очікуваний термін його експлуатації, установлений на "Підприємстві", більше року, а вартісна оцінка якого дорівнює сумі, що перевищує 2500 грн.; - До малоцінних необоротних матеріальних активів відносяться активи, відмінні від основних засобів, вартісна оцінка яких дорівнює сумі, що не перевищує 2500 грн.; - Встановлені такі методи нарахування амортизації: для основних засобів, інших необоротних матеріальних активів - прямолінійний метод; МШП - у розмірі 100% їх вартості в першому місяці використання об'єкта; - Резерв сумнівних боргів дебіторської заборгованості за термінами їх непогашення не нараховується; - Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг (виконання робіт) здійснюється шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському обліку доходи відображаються у звітному періоді підписання акта наданих послуг (виконаних робіт); - При визначенні собівартості виконаних робіт, надання послуг, використовується підхід "прямих витрат". Тобто, загальновиробничі витрати вважаються витратами періоду, в якому вони фактично понесені. Згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" № 996 - XIV від 16.07.1999 року відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів несе керівництво ПрАТ "Рівнеліфт". Відповідальність керівництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю, стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів з використанням припущення про безперервність діяльності "Підприємства"; вибір та застосування відповідної облікової політики. Аудитор несе відповідальність за висловлювання думки щодо фінансових звітів на основі аудиторської перевірки, відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність", а також Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. На думку аудитора проведена нами перевірка є обґрунтованою підставою для висловлення думки щодо фінансових звітів за 2012 рік. Перевіркою встановлено Дані синтетичного обліку основних засобів відповідають даними аналітичного обліку. Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс "Підприємства" за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. Нарахування амортизації проводилось за правилами ПКУ. В примітках до фінансової звітності наведена інформація про класифікацію основних засобів, їх рух - придбання, реалізацію, ліквідацію (розділ II приміток). Перевіркою правильності відображення в обліку надходження, використання та вибуття товаро-матеріальних цінностей порушень не виявлено. Згідно Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" та Наказу № 131 від 31.12.2011 р. "Про облікову політику", придбані та вироблені запаси зараховуються на баланс "Підприємства" за первинною вартістю, при відпуску запасів (сировини) у виробництво оцінка здійснюється за методом ідентифікованої собівартості, а при продажу - за методом ціни продажу. Підприємством реально оцінено визнану дебіторську заборгованість, відповідно до вимог П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". Структура дебіторської заборгованості за термінами непогашення подана в розділі IX приміток до фінансової звітності. Облік безготівкових операцій проводився без порушень. Облік касових операцій проводився згідно з "Положенням про ведення касових операцій у національній валюті України", затвердженим Постановою правління НБУ від 15.12.2004 року № 637. При визнанні, обліку та оцінці зобов'язань "Підприємство" дотримувалось вимог П(С)БО 11 "Зобов'язання" та П(С)БО 2 "Баланс", щодо відображення зобов'язань по статтях балансу на підставі даних бухгалтерського обліку. Розмір зобов'язань реальний та відповідає даним аналітичного обліку, частково підтверджений актами звірки взаєморозрахунків, інвентаризаційними актами. Власний капітал товариства складається із статутного капіталу, іншого додаткового та резервного капіталу, збільшених на нерозподілений прибуток. Розмір статутного капіталу становить 258037 грн., що складає 1032148 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Статутний капітал сплачений повністю, у встановлені законодавством терміни. Оцінка вкладів у Статутний капітал здійснювалась згідно з засновницькими документами. За період, який перевірявся, розміщення акцій товариства не проводилось. Додаткові випуски акцій не проводились. Збільшення або зменшення статутного капіталу протягом звітного періоду не відбувалось. Ведення обліку коштів на рахунку 40 "Статутний капітал" відповідає вимогам чинного законодавства. Неоплаченого або вилученого капіталу за даними бухгалтерського обліку в процесі перевірки не виявлено. При складанні звіту про фінансові результати, "Підприємством" дотримано вимог П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати". Доходи обліковуються на рахунках класу 7 в момент їх нарахування. Суми попередньої оплати товарів (послуг) в склад доходів в бухгалтерському обліку не включались, що відповідає П(С)БО 15 "Дохід". При перевірці достовірності даних про виручку (дохід) від реалізації товарів (робіт, послуг) у відповідності з П(С)БО 15 "Дохід", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. № 290, виявлено, що доходи на "Підприємстві" визначаються під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу, за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Відповідно до П(С)БО 16 витрати "Підприємства" обліковуються на балансових рахунках "90", "91", "92", "94", "97", "98" без використання класу 8 рахунків "Витрати за елементами". В примітках до річної фінансової звітності (розділ V) наведена інформація про структуру інших операційних витрат. При перевірці витрат діяльності та відповідності обліку витрат вимогам П(С)БО 16 "Витрати", затвердженому Наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318, встановлено, що витрати відносяться по статтях бухгалтерського обліку за їх призначенням. Відображені у фінансовій звітності результати діяльності правдиво і реально відображають фінансовий стан "Підприємства" на кінець звітного періоду. Висловлення думки В результаті проведеної перевірки обліку фінансово - господарської діяльності та фінансової звітності приватного акціонерного товариства "Рівнеліфт" встановлено, що концептуальну основу для підготовки фінансових звітів "Підприємства" становлять Національні стандарти бухгалтерського обліку та Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996 - XIV від 16.07.1999 року. Бухгалтерський облік на "Підприємстві" ведеться в журнально-ордерній формі. Дані аналітичного обліку відповідають даним синтетичного обліку та статтям балансу. В бухгалтерському обліку "Підприємством" застосовувались рахунки бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій згідно плану рахунків та Інструкції про їх застосування, затвердженої наказом Міністерства Фінансів України № 291 від 30.11.1999 року. Фінансова звітність за 2012 рік складена на основі бухгалтерського обліку, окремі показники окремих форм фінансової звітності взаємопов'язані. Форми квартальної та річної звітності подаються у відповідні органи своєчасно та в повному об'ємі. Обрана "Підприємством" облікова політика, що визначає принципи, методи та процедури регулювання, організаціі та ведення бухгалтерського обліку відповідає П(С)БО. В результаті проведеної перевірки, аудитор не отримав доказів, щодо існування загрози безперервності діяльності "Підприємства" згідно МСА 570 "Безперервність", Підстава для висловлення умовно - позитивної думки Ми не спостерігали за проведенням річної інвентаризації в товаристві станом на 01.11.2012 року, тому що ці дати передували початку проведення аудиторської перевірки. Через характер облікових записів "Підприємства" ми не мали змоги за допомогою інших аудиторських процедур підтвердити кількість запасів. Умовно - позитивна думка На наш погляд, за винятком впливу питання, про яке йдеться в розділі "Підстава для висловлення умовно - позитивної думки", фінансова звітність ПрАТ"Рівнеліфт" представляє, в усіх суттєвих аспектах, достовірну і об'єктивну картину фінансового стану товариства станом на 31.12.2012 року; відповідає вимогам чинного законодавства України та прийнятої облікової політики. Висловлення думки щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів Згідно вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням ДКЦПФР № 1360 від 29.09.2011 року, аудитор висловлює думку щодо: 1. відповідності вартості чистих активів вимогам чинного законодавства. Розрахункова вартість чистих активів, на кінець звітного періоду (3773 тис. грн.), більша розміру статутного капіталу (258 тис грн.), що відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. 2. наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією, що розкривається емітентом ЦП та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю. Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю (МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність") не виявлено. 3. виконання значних правочинів. На протязі 2012 року значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними річної звітності на 31.12.2011 року), відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", "Підприємство" не здійснювало. 4. стану корпоративного управління. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" можна зробити висновок, що система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль. Адміністративний контроль передбачає розподіл повноважень між працівниками "Підприємства" таким чином, щоб жоден працівник не мав змоги зосередити у своїх руках усі необхідні для повної операції повноваження. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів "Підприємства", достовірність звітності та включає попередній, поточний та подальший контроль. Прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у "Підприємстві" відповідає вимогам Закону та Статуту товариства. 5. ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. За результатами виконаних процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності, відповідно до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності", отримано розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викравлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища". Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності "Підприємства" за 2012 рік в наслідок шахрайства. Основні відомості про аудитора Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Украудит - Рівне" Код ЄДРПОУ - 35440568 Свідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4065 від 15.11.2007 року. Адреса: 33018, м. Рівне, вул. Відінська, 25/50 Телефон: (0362)26-14-05, факс (0362)62-05-07 Аудиторську перевірку проведено у відповідності з договором від 01 березня 2013 року, у терміни з 01 по 15 березня 2013 року. Аудитор Н.Б. Балабат (сертифікат серії А № 005666) 15 березня 2013 року