ПрАТ "Рівнеліфт"

Код за ЄДРПОУ: 05523808
Телефон: (0362) 5-51-31
e-mail: rivne_lift@emitent.net.ua
Юридична адреса: 33005, м. Рівне, вул. Боярка, 40А
 

Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 398 433 0 0 398 433
будівлі та споруди 332 316 0 0 332 316
машини та обладнання 25 70 0 0 25 70
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 41 47 0 0 41 47
2. Невиробничого призначення: 459 459 0 0 459 459
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 459 459 0 0 459 459
Усього 857 892 0 0 857 892
Опис Основнi засоби використовуються повнiстю до повного фiзичного або морального зносу. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає 1794 тис. грн. в тому числi по групах: - будiвлi i споруди - 807 тис. грн.; - машини i обладнання - 286 тис. грн.; - iншi - 701 тис. грн. ______________________________________ Всього: - 1794 тис. грн. Умови користування основними засобами - звичайнi, ступiнь їх зносу на 31.12.2012р. - 50,28% ступiнь використання -100%, суттєвих змiн у вартостi основних засобiв немає, обмежень на їх використання немає.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 3773 2983
Статутний капітал (тис.грн.) 258 258
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 258 258
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(3773.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(258.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу на початок 2012 року вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 2012 року.