ПрАТ "Рівнеліфт"

Код за ЄДРПОУ: 05523808
Телефон: (0362) 5-51-31
e-mail: rivne_lift@emitent.net.ua
Юридична адреса: 33005, м. Рівне, вул. Боярка, 40А
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
27.04.2011
86.7000000
До порядку денного зборiв включено питання:
1.Звiт Голови правлiння.
2.Звiт ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки дiяльностi Товариства у 2010 роцi.
3.Звтвердження рiчної фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.
4.Внесення змiн до Статуту та затвердження Статуту в новiй редакцiї.
Пропозицiй щодо перелiку питань до порядку денного не було.
По 1 питанню порядку денного вирiшили звiт Голови правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2010 рiк затвердити.
Голосували: "за" - одноголосно.
По 2 питання порядку денного вирiшили ззвiт Ревiзiйної комiсiї затвердити.
Голосували: "за" - одноголосно.
По 3 питаннi порядку денного вирiшили затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства, дивiденди за 2010 рiк, у зв'язку зi скрутним фiнансовим станом Товариства не нараховувати i не виплачувати..
Голосували: "за" - одноголосно.
По 4 питанню порядку денного вирiшили, що чинний Статут Товариства внесення змiн не потребує.
Голосували: "за" - одноголосно.

Позачергови зборiв акцiонерiв у Товариство не скликалися i не проводилися. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.