ПрАТ "Рівнеліфт"

Код за ЄДРПОУ: 05523808
Телефон: (0362) 5-51-31
e-mail: rivne_lift@emitent.net.ua
Юридична адреса: 33005, м. Рівне, вул. Боярка, 40А
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

Інформація про рейтингове агентство
 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв -86 чол. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв - 5 чол. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 3 чол. Фонд оплати працi за звiтний перiод складає 2634 тис.грн. Вiдносно попереднього року фонд оплати працi збiльшився на 396 тис. грн., що зумовлено неодноразовими змiнами у встановленi рiвнiв мiнiмальної заробiтної плати в Українi, зокрема з 01.01.2011р. - 941 грн., з 01.04.2011р. - 960 грн., з 01.10.2011р. - 985 грн., з 01.12.2011р. - 1004 грн. Навчання робiтникiв для потреб виробничої дiяльностi ПрАТ "Рiвнелiфт", а також пiдвищення їх квалiфiкацiї здiйснюється на базi товариства згiдно лiцензiї мiнiстерства освiти i науки України АГ № 582382 вiд 14.12.2011р.

Інформація про дивіденди
за звітний період за період попередній звітному
за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
Примітки: