ПрАТ "Рівнеліфт"

Код за ЄДРПОУ: 05523808
Телефон: (0362) 5-51-31
e-mail: rivne_lift@emitent.net.ua
Юридична адреса: 33005, м. Рівне, вул. Боярка, 40А
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Голова правлiння       Варжель Володимир Микитович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Рiвнелiфт"
    Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05523808
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Рівненська область
     Район Рiвненський
     Поштовий індекс 33005
     Населений пункт м.Рiвне
     Вулиця, будинок вул. Боярка,40а
     Міжміський код, телефон та факс (0362) тел. 64-03-27, 62-85-30
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
    Річна інформація опублікована у 79 Вiдомостi ДКЦПФР 26.04.2012
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація www.rivnelift.pat.ua
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)