ПрАТ "Рівнеліфт"

Код за ЄДРПОУ: 05523808
Телефон: (0362) 5-51-31
e-mail: rivne_lift@emitent.net.ua
Юридична адреса: 33005, м. Рівне, вул. Боярка, 40А
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  426.000  398.000   0.000  0.000  426.000   398.000
  - будівлі та споруди  349.000  332.000  0.000  0.000  349.000   332.000
  - машини та обладнання  40.000  25.000  0.000  0.000  40.000  25.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  37.000  41.000  0.000  0.000  37.000  41.000
2. Невиробничого призначення:  459.000  459.000  0.000  0.000  459.000  459.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  459.000  459.000  0.000  0.000  459.000  459.000
Усього  885.000  857.000  0.000  0.000  885.000  857.000
Опис:  Основнi засоби використовуються повнiстю до повного фiзичного або морального зносу.
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає 1730 тис. грн. в тому числi по групах:
- будiвлi i споруди - 807 тис. грн.;
- машини i обладнання - 228 тис. грн.;
- iншi - 695 тис. грн.
______________________________________
Всього: - 1730 тис. грн.
Умови користування основними засобами - звичайнi, ступiнь їх зносу на 31.12.2011р. - 50,48% ступiнь використання -100%, суттєвих змiн у вартостi основних засобiв немає, обмежень на їх використання немає.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
2983.000 2704.000
258.000 258.000
258.000 258.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(2983.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(258.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу на початок 2011 року вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 2011 року.