ПрАТ "Рівнеліфт"

Код за ЄДРПОУ: 05523808
Телефон: (0362) 5-51-31
e-mail: rivne_lift@emitent.net.ua
Юридична адреса: 33005, м. Рівне, вул. Боярка, 40А
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) СРБУ "Рiвнелiфт" створено наказом МЖКГ вiд 7.12.1981р. №364 як структурну одиницю РВО "Укрлiфт". Вiдповiдно до Указу президента України №194I96 вiд 19.03.1996р. "Про завдання та особливостi приватизацiї державного майна у 1996роцi" на основi рiшення Регiонального вiддiлення фонду державного майна України по Рiвненськiй областi вiд 26 грудня 1996 року №12, шляхом перетворення державного пiдприємства ДСРБУ "Рiвнелiфт" засновано вiдкрите акцiонерне товариство "Рiвнелiфт".
В груднi 2010 роцi, на виконання Закону України "Про акцiонернi товариства" ВАТ "Рiвнелiфт" змiнило свою назву на ПрАТ "Рiвнелiфт" .
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Станом на 31.12.2011р. органiзацiйна структура ПрАТ "Рiвнелiфт" наступна:
-дiльниця по технiчному обслуговуванню i ремонту лiфтiв;
-дiльниця ОДС_ЕТЛ;
-аварiйна служба;
-вiддiл головного механiка.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв немає.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiї щодо реорганiзацiї не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Вiдповiдно до п.5 ст.8 закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р.№ 996-ХIV товариство встановило таку облiкову полiтику:
-при веденнi бухгалтерського облiку i формуваннi фiнансової звiтностi керуватися ЗУ "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" i Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку;
-знос МШП нараховувати у розмiрi 100%;
-амортизацiю основних засобiв нараховувати прямолiнiйним методом;
-вибуття запасiв здiйснювати за такими оцiнками:
- матерiалiв i сировини - за iдентифiкованою собiвартiстю;
- палива, зIчастин - за iдентифiкованою собiвартiстю;
- готової продукцiї - за нормативними витратами;
- товарiв у роздрiбнiй торгiвлi- за цiнами продажу.
-згiдно П(С)БО 16 "Витрати" витрати вiдображати на балансових рахунках класу "90", "91", "92","93","94","97","98" без використання класу "8" рахункiв (витрати за елементами).
Облiк та оцiнка вартостi фiнансових iнвестицiй здiйснюється методом участi в капiталi
Текст аудиторського висновку Приватне пiдприємство
"Аудиторська фiрма "Украудит - Рiвне"
ЄДРПОУ 35440568
вул. Вiдiнська, буд.25, к.50, м.Рiвне, 33018,
електронна адреса: audit-rivne@ukr.net
тел. 8(0362)26-14-05
Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiя АОО № 815231
Свiдоцтво про внесення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 4065 вiд 15.11.2007 року
______________________________________________________

Висновок незалежного аудитора
про фiнансову звiтнiсть
приватного акцiонерного товариства
"Рiвнелiфт"
за 2011 рiк

Адресат: - управлiнський персонал ПрАТ "Рiвнелiфт"
- акцiонери ПрАТ "Рiвнелiфт"
- НКЦПФР (у складi регулярної iнформацiї емiтента)

Основнi вiдомостi про емiтента

Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiї АОО № 231089 вiдкритого акцiонерного товариства "Рiвнелiфт" видане виконавчим комiтетом Рiвненської мiської Ради 04.01.1997 р.
Згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" внесено змiни до найменування "Пiдприємства": приватне акцiонерне товариство "Рiвнелiфт". Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiї АО1 № 539770 приватного акцiонерного товариства "Рiвнелiфт" видане виконавчим комiтетом Рiвненської мiської Ради . Дата замiни свiдоцтва про державну реєстрацiю 16.12.2010 р.

Юридична та фактична адреса товариства: 33000, м. Рiвне, вул. Боярка, 40А.

Код ЄДРПОУ - 05523808

Предметом дiяльностi приватного акцiонерного товариства "Рiвнелiфт" є обслуговування лiфтiв.

Вiдповiдальними за фiнансово-господарську дiяльнiсть за вiдповiдний перiод були:
- з правом першого пiдпису - голова правлiння Варжель В.М.;
- з правом другого пiдпису - головний бухгалтер Закалевич О.А.Опис аудиторської перевiрки

Аудиторською фiрмою "Украудит - Рiвне" проведена аудиторська перевiрка фiнансових звiтiв приватного акцiонерного товариства "Рiвнелiфт" (надалi "Пiдприємство"), а саме:
- Баланс станом на 31.12.2011 року;
- Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк;
- Звiт про власний капiтал за 2011 рiк;
- Звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк;
- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк.

Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", Мiжнародних стандартiв аудиту 700, 705, 706, 720, Рiшення ДКЦПФР вiд 29.09.2011 року № 1360 та iнших законодавчих актiв України.
Аудиторську перевiрку проведено згiдно з МСА, якi зобов'язують аудитора дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i повноти розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю "Пiдприємства", що стосуються складання та достовiрного подання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi дiючої на "Пiдприємствi" облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом та вiдповiдностi використання припущення про безперервнiсть дiяльностi при пiдготовцi фiнансових звiтiв, загального подання фiнансової звiтностi.


Обсяг аудиторської перевiрки включає перевiрку в повному об'ємi даних синтетичного облiку та первинної облiкової документацiї за перiод з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року за репрезентативною вибiркою не менше 10 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi первинних документiв. Пiд час перевiрки бралися до уваги тiльки суттєвi помилки. Пiд час аудиту отриманi аудиторськi докази в результатi поєднання тестiв системи контролю та процедур перевiрки на суттєвiсть. Аудит охоплював оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку згiдно з П(С)БО i суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених керiвництвом "Пiдприємства", а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв.
Важливими аспектами облiкової полiтики "Пiдприємства", обраної в 2011 роцi є:
- Основними засобами визнається актив, якщо очiкуваний термiн його експлуатацiї, установлений на "Пiдприємствi", бiльше року, а вартiсна оцiнка якого дорiвнює сумi, що перевищує 1000 грн.;
- До малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносяться активи, вiдмiннi вiд основних засобiв, вартiсна оцiнка яких дорiвнює сумi, що не перевищує 1000 грн.;
- Встановленi такi методи нарахування амортизацiї: для основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв - прямолiнiйний метод; МШП - у розмiрi 100% їх вартостi в першому мiсяцi використання об'єкта;
- Резерв сумнiвних боргiв дебiторської заборгованостi за термiнами їх непогашення не нараховується;
- Оцiнка ступеня завершеностi операцiї з надання послуг (виконання робiт) здiйснюється шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському облiку доходи вiдображаються у звiтному перiодi пiдписання акта наданих послуг (виконаних робiт);
- При визначеннi собiвартостi виконаних робiт, надання послуг, використовується пiдхiд "прямих витрат". Тобто, загальновиробничi витрати вважаються витратами перiоду, в якому вони фактично понесенi.

Згiдно з Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996 - XIV вiд 16.07.1999 року вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв несе керiвництво ПрАТ "Рiвнелiфт". Вiдповiдальнiсть керiвництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю, стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв з використанням припущення про безперервнiсть дiяльностi "Пiдприємства"; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики.
Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлювання думки щодо фiнансових звiтiв на основi аудиторської перевiрки, вiдповiдно до Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", а також Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг.
На думку аудитора проведена нами перевiрка є об'рунтованою пiдставою для висловлення думки щодо фiнансових звiтiв за 2011 рiк.

Перевiркою встановлено

Данi синтетичного облiку основних засобiв вiдповiдають даними аналiтичного облiку.
Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс "Пiдприємства" за первiсною вартiстю. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв.
До 1.04.2011 року амортизацiя на основнi засоби нараховувалась згiдно статтi 8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" № 283I97 - ВР вiд 22.05.1997 року. Станом на 01.04.2011 року проведено iнвентаризацiю основних засобiв для визначення перелiку об'єктiв основних засобiв за групами вiдповiдно до пункту 145.1 статтi 145 Податкового кодексу України з метою нарахування амортизацiї у вiдповiдностi до вимог цього Кодексу. З 01.04.2011 року нарахування амортизацiї проводилось за правилами ПКУ.
В примiтках до фiнансової звiтностi наведена iнформацiя про класифiкацiю основних засобiв, їх рух - придбання, реалiзацiю, лiквiдацiю (роздiл II примiток).
Перевiркою правильностi вiдображення в облiку надходження, використання та вибуття товаро-матерiальних цiнностей порушень не виявлено.
Згiдно Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси" та Наказу № 131 вiд 31.12.2010 р. "Про облiкову полiтику", придбанi та виробленi запаси зараховуються на баланс "Пiдприємства" за первинною вартiстю, при вiдпуску запасiв (сировини) у виробництво оцiнка здiйснюється за методом iдентифiкованої собiвартостi, а при продажу - за методом цiни продажу.
Пiдприємством реально оцiнено визнану дебiторську заборгованiсть, вiдповiдно до вимог П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть".
Структура дебiторської заборгованостi за термiнами непогашення подана в роздiлi IX примiток до фiнансової звiтностi.
Облiк безготiвкових операцiй проводився без порушень.
Облiк касових операцiй проводився згiдно з "Положенням про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi України", затвердженим Постановою правлiння НБУ вiд 15.12.2004 року № 637.
При визнаннi, облiку та оцiнцi зобов'язань "Пiдприємство" дотримувалось вимог П(С)БО 11 "Зобов'язання" та П(С)БО 2 "Баланс", щодо вiдображення зобов'язань по статтях балансу на пiдставi даних бухгалтерського облiку.
Розмiр зобов'язань реальний та вiдповiдає даним аналiтичного облiку, частково пiдтверджений актами звiрки взаєморозрахункiв, iнвентаризацiйними актами.
Власний капiтал товариства складається iз статутного капiталу, iншого додаткового та резервного капiталу, збiльшених на нерозподiлений прибуток.
Розмiр статутного капiталу становить 258037 грн., що складає 1032148 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
Статутний капiтал сплачений повнiстю, у встановленi законодавством термiни.
Оцiнка вкладiв у Статутний капiтал здiйснювалась згiдно з засновницькими документами.
За перiод, який перевiрявся, розмiщення акцiй товариства не проводилось.
Додатковi випуски акцiй не проводились.
Збiльшення або зменшення статутного капiталу протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.
Ведення облiку коштiв на рахунку 40 "Статутний капiтал" вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Неоплаченого або вилученого капiталу за даними бухгалтерського облiку в процесi перевiрки не виявлено.
При складаннi звiту про фiнансовi результати, "Пiдприємством" дотримано вимог П(С)БО 3 "Звiт про фiнансовi результати".
Доходи облiковуються на рахунках класу 7 в момент їх нарахування. Суми попередньої оплати товарiв (послуг) в склад доходiв в бухгалтерському облiку не включались, що вiдповiдає П(С)БО 15 "Дохiд".

При перевiрцi достовiрностi даних про виручку (дохiд) вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) у вiдповiдностi з П(С)БО 15 "Дохiд", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29 листопада 1999 р. № 290, виявлено, що доходи на "Пiдприємствi" визначаються пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу, за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена.
Вiдповiдно до П(С)БО 16 витрати "Пiдприємства" облiковуються на балансових рахунках "90", "91", "92", "94", "97", "98" без використання класу 8 рахункiв "Витрати за елементами".
В примiтках до рiчної фiнансової звiтностi (роздiл V) наведена iнформацiя про структуру iнших операцiйних витрат.
При перевiрцi витрат дiяльностi та вiдповiдностi облiку витрат вимогам П(С)БО 16 "Витрати", затвердженому Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 грудня 1999 р. № 318, встановлено, що витрати вiдносяться по статтях бухгалтерського облiку за їх призначенням.
Вiдображенi у фiнансовiй звiтностi результати дiяльностi правдиво i реально вiдображають фiнансовий стан "Пiдприємства" на кiнець звiтного перiоду.

Висловлення думки

В результатi проведеної перевiрки облiку фiнансово - господарської дiяльностi та фiнансової звiтностi приватного акцiонерного товариства "Рiвнелiфт" встановлено, що концептуальну основу для пiдготовки фiнансових звiтiв "Пiдприємства" становлять Нацiональнi стандарти бухгалтерського облiку та Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996 - XIV вiд 16.07.1999 року.
Бухгалтерський облiк на "Пiдприємствi" ведеться в журнально-ордернiй формi. Данi аналiтичного облiку вiдповiдають даним синтетичного облiку та статтям балансу.
В бухгалтерському облiку "Пiдприємством" застосовувались рахунки бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй згiдно плану рахункiв та Iнструкцiї про їх застосування, затвердженої наказом Мiнiстерства Фiнансiв України № 291 вiд 30.11.1999 року.
Фiнансова звiтнiсть за 2011 рiк складена на основi бухгалтерського облiку, окремi показники окремих форм фiнансової звiтностi взаємопов'язанi.
Форми квартальної та рiчної звiтностi подаються у вiдповiднi органи своєчасно та в повному об'ємi.
Обрана "Пiдприємством" облiкова полiтика, що визначає принципи, методи та процедури регулювання, органiзацii та ведення бухгалтерського облiку вiдповiдає П(С)БО.
В результатi проведеної перевiрки, аудитор не отримав доказiв, щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi "Пiдприємства" згiдно МСА 570 "Безперервнiсть",

Пiдстава для висловлення умовно - позитивної думки

Ми не спостерiгали за проведенням рiчної iнвентаризацiї в товариствi станом на 01.10.2011 року та на 01.11.2011 року, тому що цi дати передували початку проведення аудиторської перевiрки.
Через характер облiкових записiв "Пiдприємства" ми не мали змоги за допомогою iнших аудиторських процедур пiдтвердити кiлькiсть запасiв.

Умовно - позитивна думка
На наш погляд, за винятком впливу питання, про яке йдеться в роздiлi "Пiдстава для висловлення умовно - позитивної думки", фiнансова звiтнiсть ПрАТ"Рiвнелiфт" представляє, в усiх суттєвих аспектах, достовiрну i об'єктивну картину фiнансового стану товариства станом на 31.12.2011 року; вiдповiдає вимогам чинного законодавства України та прийнятої облiкової полiтики.
Висловлення думки щодо вимог iнших
законодавчих та нормативних актiв


Згiдно вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням ДКЦПФР № 1360 вiд 29.09.2011 року, аудитор висловлює думку щодо:
1. вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства.
Розрахункова вартiсть чистих активiв, на кiнець звiтного перiоду (2983 тис. грн.), бiльша розмiру статутного капiталу (258 тис грн.), що вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.

2. наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом ЦП та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю.
Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть") не виявлено.

3. виконання значних правочинiв.
На протязi 2011 року значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними рiчної звiтностi на 31.12.2010 року), вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", "Пiдприємство" не здiйснювало.

4. стану корпоративного управлiння.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" можна зробити висновок, що система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками "Пiдприємства" таким чином, щоб жоден працiвник не мав змоги зосередити у своїх руках усi необхiднi для повної операцiї повноваження. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв "Пiдприємства", достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, поточний та подальший контроль. Прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у "Пiдприємствi" вiдповiдає вимогам Закону та Статуту товариства.

5. iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
За результатами виконаних процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi, вiдповiдно до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi", отримано розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викравлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища". Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi "Пiдприємства" за 2011 рiк в наслiдок шахрайства.

Основнi вiдомостi про аудитора

Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Украудит - Рiвне"
Код ЄДРПОУ - 35440568
Свiдоцтво про внесення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 4065 вiд 15.11.2007 року.
Адреса: 33018, м. Рiвне, вул. Вiдiнська, 25I50
Телефон: (0362)26-14-05, факс (0362)62-05-07

Аудиторську перевiрку проведено у вiдповiдностi з договором вiд 21 лютого 2012 року, у термiни з 21 лютого 2012 року по 02 березня 2012 року.
Директор Н.Б. Балабат
(сертифiкат серiї А
№ 005666)

02 березня 2012 року
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання ПрАТ "Рiвнелiфт виконує роботи по монтажу, пусконаладцi, технiчному обслуговуванню та ремонту лiфтiв та диспетчерських систем на територiї мiста Рiвне та Рiвненської областi. За 2011 рiк було виконано робiт на 6855 тис.грн, в т.ч. :
-технiчне обслуговування i ремонт - 3749 тис.грн,
-капiтальний ремонт - 2883 тис. грн.
-пусконаладка 223 тис. грн.
Питома вага робiт по технiчному обслуговуванню i ремонту лiфтiв та диспетчерських систем у 2011 роцi склала 54,7 %, капiтальному ремонту 42,1% вiд загального об"єму робiт.
У звiтному роцi спостерiгається збiльшення виконаних робiт по капiтальному ремонту порiвняно з 2010 роком на 1599 тис.грн. Виконання робiт вiд сезоннихх змiн не залежить.
Ринком збуту для товариства є Рiвненська область. Основними замовниками є МКП (м.Кузнєцовськ), ЖКП "Центральне", "Паркове", "Покровське", "Промислове" м.Рiвне, ЖБК м.Рiвне.
Дiяльнiсть товариства в значнiй мiрi залежить вiд взаємовiдносин з такими замовниками, як ЖКП "Центральне", "Паркове", "Покровське","Промислове" м.Рiвне. Недостатня увага до проблем лiфтового господарства в м.Рiвне, а внаслiдок цього недостатнє фiнансування, призводить до iснування в товариствi значної дебiторської заборгованостi, що в свою чергу виклика нестачу обiгових коштiв, наявнiсть кредиторської заборгованостi з оплати працi.
Проблема розвитку такої галузi, як лiфтове господарство постала в Українi загалом, а в Рiвному зокрема, надзвичайно гостро. Недостатнi темпи будiвництва багатоповерхових житлових будинкiв спричинили до обмежених можливостей проведення монтажних та пусконалагоджувальних робiт. Недостатє фiнансування поточних ремонтiв лiфтiв та обладнання диспетчеризацiї спричиняє до вкрай напруженої ситуацiї iз забезпеченням належного технiчного стану лiфтiв. Для кардинального полiпшення стану цiєї галузi необхiдне прийняття рiшень на державному рiвнi.
Основними конкурентами на територiї Рiвненської областi є МПП "Леда" та ТзОВ "АРМ - ЕКО"
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування ПрАТ "Рiвнелiфт" у перiод з 2007 по 2011 рр. придбано оIз на суму 760158,23 грн., а саме в розрiзi (по групах):
Первiсна вартiсть

Будiвлi i споруди 458724,00 грн
Машини i обладнання 183536,17 грн
Траспорт 45718,67 грн
Iншi 72179,39
______________________
760158,23 грн

Вiдчуження активiв не проводилось
Нiякi значнi iнвестицiї або придбання товариство не планує.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Мiсцезнаходження власних основних засобiв - М.Рiвне, вул. Боярка, 40а, м.Кузнєцовськ, майдан Вараш 10а та майдан Незалежностi ,2. Використання активiв пiдприємства вiд впливу екологiчних факторiв не залежить. Товариство не планує розширення основних засобiв i проведення капiтального будiвництва, вiдповiдно суми видаткiв на це не передбачаються.
Перелiк оIз ПрАТ "Рiвнелiфт" станом на 31.12.2011р. складає 1730 тис. грн. в тому числi по групах:
- будiвлi i споруди - 807 тис. грн.;
- машини i обладнання - 228 тис. грн.;
- iншi - 695 тис. грн.
______________________________________
Всього: - 1730 тис. грн.
Умови користування основними засобами - звичайнi, ступiнь їх зносу на 31.12.2011р. - 50,48% ступiнь використання -100%, суттєвих змiн у вартостi основних засобiв немає, обмежень на їх використання немає.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Факторами, якi можуть впливати на дiяльнiсть Товариства, є загальний стан економiчної ситуацiї в Українi, змiни податкової полiтики, загострення проблеми платоспроможностi замовникiв, невiдпрацьований механiзм повернення субсидiй i пiльг за виконанi роботи, обставини форс-мажор. Недостатнiй рiвень оплати виконаних робiт замовниками ( в основному ЖКП м.Рiвне), а також значна заборгованiсть ЖКП м.Рiвне, призводять до значної дебiторської та кредиторської заборгованостi.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства На протязi звiтного перiоду емiтентом були виплаченi штрафнi санкцiї у розмiрi 510 грн:

1.За неопублiкування рiчної iнформацiї за 2010рiк -170грн.
Постанова № 102-РI iд 29.08.2011року Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про накладання санкцiї за правопорушення на ринку цiнних паперiв.
2.За нерозмiщення рiчної iнформацiї за 2010рiк -170грн.
Постанова № 101-РI iд 29.08.2011року Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про накладання санкцiї за правопорушення на ринку цiнних паперiв.
3.За неподання рiчної iнформацiї за 2010рiк -170грн.
Постанова № 103-РI iд 29.08.2011року Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про накладання санкцiї за правопорушення на ринку цiнних паперiв.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Формою фiнансування ПрАТ "Рiвнелiфт" є госпрозрахунок. Товариство потребує пiдвищення рiвня лiквiдностi, який зараз є низьким. Для цього необхiдно проводити ряд заходiв, зокрема:
-вдосконалення програми поквартирного облiку оплати за лiфт;
-заключення вигiдних договорiв оренди на частину складських примiщень i бази, що дозволить вiдшкодувати значну частину витрат на утримання бази;
-вирiшити питання вiдшкодування в повному обсязi належних Товариству сум субсидiй та пiльг;
-постiйно вести претензiйно-позовну роботу щодо дебiторiв;
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених i не виконаних договорiв немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Основним видом дiяльностi товариства є технiчне обслуговування i ремонт лiфтiв та диспетчерських систем.
У 2012 роцi товариство на основi заключених договорiв iз замовниками планує виконати обсяг робiт на 8200 тис.грн. i отримати при цьому 400 тис. грн. прибутку.
Витрат на дослiдження i розробки у товариствi за звiтний перiод не передбачалось i не проводилось. В зв"язку iз загальним станом економiки України, зменшенням будiвництва житла, зокрема багатоповерхового, розширення виробництва у 2012 роцi та найближчi роки не передбачається.
На дiяльнiсть Товариства в майбутньому може впливати загальний економiчний стан в Українi, ставлення владних iнституцiй до вирiшення проблем лiфтового господарства, стан платоспроможностi замовникiв та населення.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок ПрАТ "Рiвнелiфт" дослiджень та розробок у 2012 роцi не планує.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Товариство не має судових справ.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi Емiтента немає.