ПрАТ "Рівнеліфт"

Код за ЄДРПОУ: 05523808
Телефон: (0362) 5-51-31
e-mail: rivne_lift@emitent.net.ua
Юридична адреса: 33005, м. Рівне, вул. Боярка, 40А
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
05.01.2011 1I17I1I11 Рiвненське тер. управлiння ДКЦПФР UА4000111157 іменні прості Бездокументарна Іменні 0.250 1032148 258037.000 100.0000000
Опис Акцiї розмiщенi в повному обсязi, у лiстингу не перебувають. Торгiвля цiнними паперами не здiйснювалась. Додаткова емiсiя в звiтному перiодi не проводилась. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 27 жовтня 1999 року, реєстрацiйний № 200I17I1I99 видане Рiвненським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку втратило чиннiсть.