ПрАТ "Рівнеліфт"

Код за ЄДРПОУ: 05523808
Телефон: (0362) 5-51-31
e-mail: rivne_lift@emitent.net.ua
Юридична адреса: 33005, м. Рівне, вул. Боярка, 40А
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  ТОВ"Бенефiт Брок"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  36625811
Місцезнаходження  Харківська область, Харкiвський р-н, 61022, м.Харкiв, пр.Ленiна, буд.5, кiмната 20
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ №520287
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  21.01.2010
Міжміський код та телефон  (057)728-24-00
Факс  (057)728-24-00
Вид діяльності  Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв - депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.
Опис  Договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам №150211IЗ-5 вiд 15 лютого 2011 року.
 
Найменування  ПАТ "Нацiональний Депозитарiй України"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30370711
Місцезнаходження  Київська область, 01001, м.Київ, вул.Б.Грiнченка, буд.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  25.05.2011
Міжміський код та телефон  (044)279-12-49
Факс  (044)377-70-16
Вид діяльності  Депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис  Договiр на обслуговування емiсiї № E - 3083 вiд 08.02.2011р.
 
Найменування  ПрАТ "Рiвне-Реєстр"
Організаційно-правова форма  Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  22588241
Місцезнаходження  Рівненська область, Рiвненський, 33001, м.Рiвне, вул.Коцюбинського,6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ №581311
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.05.2011
Міжміський код та телефон  (0362) 26-14-05
Факс  62-05-07
Вид діяльності  "Дiяльнiсть щодо ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв"
Опис  Договiр на ведення реєстру акцiонерiв №30 вiд 23.07.1997 Дiя договору припинена у зв'язку з переходом товариства у бездокументарну форму з 01 березня 2011 року - з дати припинення ведення реєстру.
 
Найменування  ПП "Аудиторська фiрма "Украудит-Рiвне"
Організаційно-правова форма  Приватне пiдприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  35440568
Місцезнаходження  Рівненська область, Рiвненський р-н, 33018, м.Рiвне, вул.Вiдiнська,25 кв 50
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  4065
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  15.11.2007
Міжміський код та телефон  (0362) тел.26-14-05
Факс  62-05-07
Вид діяльності  "Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту"
Опис  Договiр на проведення аудиту бIн вiд 21 лютого 2012 року.