ПрАТ "Рівнеліфт"

Код за ЄДРПОУ: 05523808
Телефон: (0362) 5-51-31
e-mail: rivne_lift@emitent.net.ua
Юридична адреса: 33005, м. Рівне, вул. Боярка, 40А
 
Дата розміщення: 20.04.2017

Особлива інформація на 18.04.2017

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Варжель Володимир Микитович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

20.04.2017

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Рiвнелiфт"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 33005, м.Рiвне, вул. Боярка,40а
4. Код за ЄДРПОУ 05523808
5. Міжміський код та телефон, факс (0362) 64-03-27, (0362)62-85-30
6. Електронна поштова адреса rivne_lift@emitent.net.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

18.04.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№75, Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

20.04.2017

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.rivnelift.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

20.04.2017

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}