ПрАТ "Рівнеліфт"

Код за ЄДРПОУ: 05523808
Телефон: (0362) 5-51-31
e-mail: rivne_lift@emitent.net.ua
Юридична адреса: 33005, м. Рівне, вул. Боярка, 40А
 

Особлива інформація на 07.04.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

07.04.2015Припинено повноваженняГолова ревiзiйної комiсiїКашперський Олександр Васильовичд/н, д/н, д/н0.397
Зміст інформації:
07.04.2015 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №21 вiд 07.04.2015 року ) припинено повноваження посадової особи у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Посадова особа обiймала дану посаду протягом 11 рокiв. Володiє 0,397% статутного капiталу товариства. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 1025 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
07.04.2015Припинено повноваженняЧлен ревiзiйної комiсiїГолубовський Вiталiй Миколайовичд/н, д/н, д/н0.506
Зміст інформації:
07.04.2015 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №21 вiд 07.04.2015 року ) припинено повноваження посадової особи у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Посадова особа обiймала дану посаду протягом 11 рокiв. Володiє 0,506% статутного капiталу товариства. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 1305 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
07.04.2015Припинено повноваженняЧлен ревiзiйної комiсiїВащук Раїса Павлiвнад/н, д/н, д/н0.316
Зміст інформації:
07.04.2015 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №21 вiд 07.04.2015 року ) припинено повноваження посадової особи у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Посадова особа обiймала дану посаду протягом 11 рокiв. Володiє 0,316% статутного капiталу товариства. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 815 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
07.04.2015ОбраноГолова ревiзiйної комiсiїКашперський Олександр Васильовичд/н, д/н, д/н0.397
Зміст інформації:
Посадова особа переобрана 07.04.2015 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 21 вiд 07.04.2015 року ) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Володiє 0,397% статутного капiталу товариства. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 1025 грн. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду електромеханiка на ПрАТ "Рiвнелiфт". Посадова особа обрана термiном на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
07.04.2015ОбраноЧлен ревiзiйної комiсiїГолубовський Вiталiй Миколайовичд/н, д/н, д/н0.506
Зміст інформації:
Посадова особа переобрана 07.04.2015 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 21 вiд 07.04.2015 року ) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Володiє 0,506% статутного капiталу товариства. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 1305 грн. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду електромеханiка на ПрАТ "Рiвнелiфт". Посадова особа обрана термiном на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
07.04.2015ОбраноЧлен ревiзiйної комiсiїВащук Раїса Павлiвнад/н, д/н, д/н0.316
Зміст інформації:
Посадова особа переобрана 07.04.2015 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №21 вiд 07.04.2015 року ) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Володiє 0,316% статутного капiталу товариства. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 815 грн. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду електромеханiка на ПрАТ "Рiвнелiфт". Посадова особа обрана термiном на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.